• Giải nén phần mềm vừa download
  • Chạy Setup để cài đặt phần mềm

Adobe DNG Converter 2022 7